Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9
Chế độ quét
Cổng kết nối
Công nghệ
Hình thức sử dụng
Thương Hiệu
Tốc độ quét