Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9
Kiểu kết nối