Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9

Mục được đánh dấu với thẻ "giờ vàng giá sốc":