Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9
Cổng kết nối
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Kiểu kết nối
Thương Hiệu
Tốc độ in