Thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch
9/9
Cổng kết nối
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Loại máy
Số vân tay và thẻ tích hợp